153
KURUMSAL
Kayseri Ulaşım A.Ş / KURUMSAL
AYDINLATMA METNİ

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (‘’Şirket’’) olarak yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle, kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin (“KBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,
 • Kayseri’de yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilere sunmuş olduğumuz toplu ulaşım hizmetlerinin; planlı, güvenli, konforlu ve kaliteli yürütülmesini sağlamak. Kayseri’de yaşayan vatandaşların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,
 • Kayseri Ulaşım A.Ş’nin, yönetiminde bulunan işletmelerin güvenliğinin sağlanması, işletilmesi, elektronik sistemlerin bakım ve onarımlarını sağlamak amacıyla,
 • Şirketimiz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,
 • İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; Şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,
 • Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması ve Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 • Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,
 • İşletme binalarımızda (Ana-idari bina, Otobüs İşletme Müdürlüğü, Otopark İşletme Müdürlüğü, Raylı Sistem Ekip Binaları, Otobüs İşletme Hareket Amirlikleri, Kart38 İşlem Merkezi) , raylı sistem araçlarımızda, raylı sistem istasyonlarımızda, lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarımızda, lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarımıza ait duraklarımızda, kaybis istasyonlarımızda, ücret toplama noktalarımızda (gişeler ve kiosklar) bulunan kameralar vasıtasıyla; İç denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, giriş çıkışların kontrol edilmesi, kamu düzeninin korunması amacıyla izleme, görüntü ve ses kaydı yapılmaktadır. Telsiz ve telefon iletişim sistemi kanalıyla işletme faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, giriş çıkışların kontrol edilmesi amacıyla ses kaydı yapılmaktadır. Kayıt işlemleri Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından denetlenmektedir.
 • Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,
 • Şirketimizce kullanılan sistemler ve diğer platformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,
 • Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Şirket içi çalışma ve iş ilişkileri süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,
 • Müşteri bildirimlerinin yönetilmesi, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, gizli müşteri araştırmalarının yürütülmesi amacıyla,
 • Şirketimizin sağladığı hizmetler ve yürüttüğü politikalar ile ilgili geri dönüşlerin sağlanması, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi adına anket yapılması amacıyla,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,
 • Kent içinde toplu taşıma araçlarında kullanılan Akıllı Ulaşım Kartlarının üretilmesi amacıyla,
 • Otopark hizmetlerinin sağlanmasında sözlü beyan ya da elden evrak temini yollarıyla güvenlik, acil durumda ulaşım gibi amaçlarla kanunlarda öngörülmüş olma ve sözleşmelerin gereği gibi ifası sebepleriyle,
 • Parklanma hizmetlerinin yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınması amacıyla,
 • Akıllı Bisiklet Paylaşım sisteminin yönetilmesinde mobil uygulamalar, web sitesi ya da kiosklar aracılığıyla bisiklet ve sistem güvenliği de gözetilerek Şirket’in haklarının korunması, meşru menfaatleri ve sözleşmenin gereği gibi ifası sebepleriyle,
 • Ödemelerin temini için internet, otomasyon, e-posta, sms, fiziki evrak (talep ya da sözleşme) ya da bankalar aracılığıyla Şirket’in müşterileriyle olan sözleşmelerini gereği gibi ifası ve haklarını kullanması sebepleriyle,
 • Müşterilerin hizmetlerle ilgili her türlü talepleri kayıt altına alma ve değerlendirilmesi amacıyla,
 • Satın alma ve ihale süreçlerinin yürütülmesinde internet üzerinden başvuru formlarının doldurulması, ihale teklif zarflarının ve doğrudan temin mektuplarının teslim alınması, e-posta alımı, sözleşme ve fatura tanzimi yollarıyla kanunda öngörülmüş olması sebepleriyle işlenmektedir.

B. Kişisel Verilerin Aktarılması:

  Yukarıdaki amaçlarla işlenen veriler ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde;
 • Kamu hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla; iş ortaklıklarımıza, firmalara, tedarikçilerimize, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketlerine,
 • İzleme, görüntü ve ses kaydı amacıyla kamera vasıtasıyla alınan kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yetkili kamu ve kamu kuruluşlarına,
 • Kamu düzenini ve kamu yararı korumak amacıyla emniyet birimlerine ve adli makamlara,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
 • Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Etkinlik, konferans, kutlama, çalıştay ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,
 • Kullanılan programların destek ve bakımlarının yapılması amacıyla hizmet sağlayan firmalara,
 • Postaların doğru kişi/adreslere ulaşması amacıyla, PTT Kargo Şirketine,
 • 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapma zorunluluğu amacıyla, ihale bilgilerinin Kamu İhale Kuruluna bildirilmesi,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarabilmekteyiz.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, beyaz masa, internet sitesi, e-posta, kameralar, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, mahkemeler ve resmi kurumlarda, sosyal medya uygulamaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer İştirak Şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

D. İlgili Kişinin Hakları;

  Şirketimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. Maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler;
 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak iletebilirsiniz.

Yazılı Talepte Bulunulması Halinde;

İlgili kişi bu haklarını açık, anlaşılır bir şekilde talebini içerir ıslak imzalı dilekçe ile birlikte Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:2 Melikgazi/Kayseri-Türkiye adresine şahsen iletilmesi. (Yanınızda kimliğinizi doğrulayan nüfus cüzdanı/ehliyet gibi bir belge bulundurmanız gerekmektedir aksi takdirde başvurunuz işleme alınmayacaktır. ).

Elektronik Talepte Bulunulması Halinde;

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı"Güvenli Elektronik İmza"ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla "kayseriulasim@hs03.kep.tr"gönderilmesi.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

Adres: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 9.Cadde No:2 Melikgazi/Kayseri

Genel Müdürlük Telefon: +90 352 207 70 00 - +90 352 315 72 00

Vergi No: 540 038 27 77

Mersis No: 0-5400-3827-77000

Kep Adresi: kayseriulasim@hs03.kep.tr

  
Destek hattı
Bizi takip edin!        
Web tasarım firmaları
© Copyright 2017 | Tüm hakları saklıdır. Web tasarım Medyatör